חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962

 

 

 

1.       בחוק זה -

"אסיפה" - התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, הכל בסייגים כמפורט להלן:

(1) התקהלות של מוזמנים שאין לכלל הציבור גישה אליה - למעט במקום המשמש לטכסים ולשמחות, אף אם אין זה שימושו היחיד - איננה אסיפה;

(2) התקהלות במהלך עסקו של המארגן, כשתנאי הבטיחות לניהול העסק במקום ההתקהלות נקבעו ברשיון או בהיתר לפי כל חיקוק - איננה אסיפה;

(3) על אף האמור בפסקה (2) - גם עינוג ציבורי - כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 - הוא אסיפה.

"עצרת עם" - אחד מאלה:

(1) אסיפה שמספר המשתתפים בה 500 או יותר, למעט -

(א) עינוג ציבורי;

(ב) אסיפה שלעריכתה ניתן רשיון או היתר לפי חיקוק אחר;

(ג) אסיפה המתקיימת במקום אסיפות קבוע;

(2) אירוע ספורטיבי שמספר הצופים בו הוא 7,000 או יותר.

"מקום אסיפות קבוע" - מקום המשמש דרך קבע לאסיפות;

"אירוע ספורט" - אסיפה לשם צפיה בפעילות ספורט, בענף ספורט המפורט בתוספת, המתקיימת בזירת פעילות ספורט;

"בית משפט" - (נמחקה);

"חוק הספורט" - חוק הספורט, התשמ"ח-1988;

"ספורט" , או "פעילות ספורט" - כהגדרתם בחוק הספורט;

"זירת פעילות ספורט" - מקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ספורט ובסמוך לו;

"מקום שבו מתקיים אירוע ספורט" - זירת פעילות ספורט וכן האזור שבו נמצא הקהל באירוע הספורט או שמיועד לו, והכל במועד קיום אירוע הספורט או בתכוף לו.

הגדרות

(תיקונים: התשל"ו, התשס"ב, התשס"ח)

 

 

2.        (א) שר הפנים, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים, בתקנות, הוראות בענינים אלה:

(1) עזרה ראשונה;

(2) (נמחקה);

(3) סדרני בטיחות שיתמנו על-ידי האחראי לבטיחות באסיפה ושיעמדו לרשותו, וסימני ההיכר של סדרנים אלה; בחוק זה, "סדרן בטיחות" - למעט סדרן לאירועי ספורט, כהגדרתו בחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008;

(4) המספר המקסימלי של הרשאים להיכנס למקום האסיפה בשים לב לשטחו והצגת מודעה בדבר המספר המקסימלי וכן מודעות אחרות הנוגעות לבטיחות הקהל;

(5) סידורים כיוצא באלה לשם הגנת המשתתפים באסיפה והנמצאים בשכנותה;

(6) (נמחקה);

(7) הוראות וכללי התנהגות לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל שלומם ובטיחותם של המשתתפים בפעילות ספורט, לרבות לענין זירת פעילות הספורט;

(א1) השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים, הוראות לעניין אמצעי בטיחות אש והצלה, כיבוי ומניעת דליקות.

(ב) התקנות לאסיפות שלא במקומות אסיפות קבועים יכול שיחולו לגבי שטח המדינה כולה או כל חלק ממנה, לגבי כל האסיפות או סוגים מיוחדים שלהן.

(ג) תקנות בדבר סדרני בטיחות יותקנו לאחר התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת.

(ד) תקנות לענין אירוע ספורט ומקום שבו מתקיים אירוע ספורט, יותקנו לאחר התייעצות גם עם שר המדע התרבות והספורט.

תקנות בטיחות

(תיקונים: התשס"ב, התשע"ב)

 

 

3.       רשיון על-פי פקודת בנין ערים, 1936, פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), פקודת השעשועים הציבוריים, 1935, וכל רשיון אחר הנדרש על-פי חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יראו אותם כאילו הותנו גם בקיום הוראותיהן של התקנות לפי חוק זה.

תנאי מכללא ברשיונות

 

 

4.       ניתן רשיון לפי כל חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יהיה בעל הרשיון אחראי לבטיחות לענין חוק זה; באין רשיון, יהיה המחזיק בפועל במקום אחראי לבטיחות כאמור.

אחראי לבטיחות במקום אסיפות קבוע

 

 

5.       לא יאוחר מ-5 ימים לפני עריכת עצרת עם ימסור מארגן עצרת העם למי ששר הפנים ימנה אותו לכך, הודעה בכתב על מקומה, מועדה וכן על תכניתה אם יש בה חשיבות לענין בטיחות המשתתפים בעצרת והנמצאים בשכנותה (להלן - הודעה מוקדמת).

מודעה מוקדמת

 

 

6.       ההודעה המוקדמת תפרט את שמו ומענו של האחראי לבטיחות בעצרת העם ותכלול בגוף ההודעה ובכתב את הסכמתו לקבל על עצמו את האחריות לביצוע חוק זה והתקנות על-פיו; האחראי לבטיחות בעצרת עם יהיה תושב ישראל ובגיר.

אחראי לבטיחות בעצרת עם

 

 

7.       עריכת עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 טעונה היתר מראש ממי ששר הפנים ימנה אותו לכך.

קיום עצרת עם לפי היתר

 

 

8.       נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום של אסיפה, בסמוך לפני התחלתה או במהלך האסיפה, ולא נתקיימו לגביה הוראות של תקנות לפי חוק זה, יתן הקצין לאחראי לבטיחות, ובהעדרו - למארגן האסיפה שבמקום, התראה לתקן את הליקויים תוך הזמן שיקבע; לא תוקנו הליקויים תוך אותו זמן או לא היה האחראי לבטיחות או המארגן במקום אותה שעה, רשאי הקצין כשהוא נוכח במקום האסיפה -

(1) אם טרם התחילה - לצוות על אי-קיומה;

(2) אחרי שהתחילה - לצוות על פיזורה, אם היה לו חשש סביר שעקב אי-קיום התקנות קיימת סכנת נפשות של ממש.

צו לאי-קיום אסיפה או לפיזורה

 

 

9.       נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום שבו מתקיימת אסיפה ויש לו יסוד סביר להניח כי המספר המקסימלי של בני-אדם שמותר להם להיות במקום לפי כל חיקוק כבר נמצאים בו, רשאי הוא לצוות על הפסקת הכניסה לאותו מקום.

הפסקת הכניסה למקום האסיפה

 

 

10.      לשם ביצוע הצווים לפי סעיף 8 או 9 רשאי הקצין להורות לאחראי לבטיחות ולכל שוטר לאחוז באמצעים הדרושים כדי למנוע את קיום האסיפה או כדי לפזרה, או כדי למנוע כניסת אנשים נוספים, הכל לפי הענין, ואם תהא התנגדות לאמצעים אלה, רשאי השוטר להשתמש בכוח באופן סביר כדי להתגבר על התנגדות זו, מבלי להיות אחראי אחריות פלילית או אזרחית על פעולה זו.

ביצוע הצו

 

 

11.      שוטר במדים רשאי להיכנס בכל עת סבירה למקום שיש לו יסוד סביר להניח שמתקיימת או עומדת להתקיים בו אסיפה כדי להיווכח אם קויימו בו התקנות לפי חוק זה.

זכות כניסה

 

 

11א.     (בוטל).

סמכות שוטר להרחקה מאירוע ספורט

(תיקונים: התשס"ב, התשס"ה, התשס"ח)

 

 

11א1.    (בוטל).

איסור הכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט

(תיקונים: התשס"ה, התשס"ח)

 

 

11א2.    (בוטל).

איסור קריאות גזעניות

(תיקונים: התשס"ה, התשס"ח)

 

 

11ב.     (בוטל).

אירוע ספורט - בקשה לצו הרחקה או הגבלה

(תיקונים: התשס"ב, התשס"ח)

 

 

11ג.     (בוטל).

אירוע ספורט - צו הרחקה או הגבלה

(תיקונים: התשס"ב, התשס"ה, התשס"ח)

 

 

11ד.     (בוטל).

סדרי דין

(תיקונים: התשס"ב, התשס"ח)

 

 

11ה.     שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר המדע התרבות והספורט ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לשנות את התוספת.

שינוי התוספת

(תיקון התשס"ב)

 

 

12.      לא קויימו באסיפה תקנות לפי חוק זה, יהיה האחראי לבטיחות, כאמור בסעיפים 4 או 6, הכל לפי הענין, ובאין אחראי, מארגן האסיפה, אשם בעוון, ודינו - מאסר שנתיים או קנס 3,000 ל"י, זולת אם הוכיח שנקט באמצעים סבירים לקיום התקנות לפי חוק זה.

אחריות פלילית של האחראי לבטיחות

 

 

13.      מי שמפריע לאחראי לבטיחות או לסדרן בטיחות במילוי תפקידם לפי חוק זה או מי שאינו מקיים את הוראותיהם, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 1,000 לירות.

הפרעה במילוי תפקיד

 

 

14.      כל אדם, זולת האחראי לבטיחות, המפר ביודעין הוראות תקנות לפי חוק זה החלות עליו - דינו מאסר שלושה חדשים או קנס 500 לירות.

הפרת תקנות הבטיחות

 

 

15.      המארגן עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 או היתר לפי סעיף 7, דינו - קנס 500 לירות.

אי-מתן הודעה מוקדמת

 

 

16.      נעברה עבירה לפי סעיף 12 על-ידי אחראי לבטיחות שהוא חבר בני-אדם, יהא אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה מנהל או מזכיר של אותו חבר, זולת אם הוכיח אחד משני אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) הוא נקט באמצעים סבירים למניעת ביצוע העבירה.

אחריות המנהלים של חבר בני אדם

 

 

17.      הטוען שלהתקהלות פלונית אין לכלל הציבור גישה אליה - עליו הראיה.

חובת הראיה

 

 

18.      סמכויות וחיובים לפי חוק זה אינם גורעים מסמכויות וחיובים לפי חיקוק אחר.

שמירת סמכויות

 

 

19.      בטלים -

(1) החוק העותומני על האסיפות הפומביות מיום 20 בג'ימאד אל אואל, 1327 (27 במאי 1909);

(2) ההודעה מס' 56 מיום 3 בדצמבר 1920 בדבר אסיפות פומביות.

ביטולים

 

 

20.      שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.

ביצוע

 

 

תוספת

(סעיף 1)

(א) כדורגל.


(ב) כדורסל.

 

דוד בן–גוריון

חיים משה שפירא

 

ראש הממשלה

שר הפנים

יצחק בן–צבי

 

 

נשיא המדינה

 

 

 

(תיקון התשס"ב)

 

[1.] ס"ח 381, התשכ"ג (26.12.1962), עמ' 2.

תיקונים:ס"ח 820, התשל"ו (15.7.1976), עמ' 741;

ס"ח 1837, התשס"ב (21.3.2002), עמ' 208;

ס"ח 2013, התשס"ה (14.7.2005), עמ' 694;

ס"ח 2182, התשס"ח (12.8.2008), עמ' 888. הצ"ח - כנסת 224, התשס"ח, עמ' 266;

ס"ח 2381, התשע"ב (8.8.2013) עמ' 740. הצ"ח - ממשלה 672, התשע"ב, עמ' 600 (תיקון עקיף במסגרת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012).

הרשמה לניוזלטר