חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

 
 

 

1.       בחוק זה -

"חומר מסוכן" - רעל או כימיקל מזיק;

"אירוע חומרים מסוכנים" - התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה;

"גוף הצלה" - (נמחקה);

"כימיקל מזיק" - כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;

"ממונה" - מי שהשר הסמיכו להיות ממונה לענין חוק זה;

"ממונה על אירוע חומרים מסוכנים" - (נמחקה);

"המנהל" - הממונה הבכיר על האכיפה במשרד להגנת הסביבה, הכפוף ישירות למנהל הכללי של המשרד;

"מעשה " - לרבות מחדל;

"מצרך" - לרבות חומר גלם;

"סמי מרפא" ו "רעל רפואי" - כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;

"עיסוק" - לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש;

"רעל" - כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת השניה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;

"השר" - השר לאיכות הסביבה.

הגדרות

(תיקונים: התשנ"ז, התשס"ה, התשע"ג)

 

 

2.       כל מקום למכירת חמרים מסוכנים טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

חובת רישוי

 

 

3.        (א) לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה; הוראה זו לא תחול על רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי רפואה בבית מרקחת או בעסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם המכירה נעשית שלא בבית מרקחת.

(ב) בהיתר רעלים יפורטו מסחרו של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם ומטרת השימוש בהם; אין בהיתר כדי להתיר סחר או יבוא של סם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

(ג) היתר רעלים יינתן רק למבקש שידוע כאדם הגון ולאחר שהוכיח להנחת דעתו של נותן ההיתר שהוא יודע קרוא וכתוב ושהוא מודע היטב לתכונות המסוכנות של אותם רעלים.

(ד) תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמות מידה, ובכללן סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע השר.

(ה) הממונה רשאי להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר, כן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים מיוחדים, ורשאי הוא, בכל עת, להוסיף או לגרוע מהם, הכל על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור.

(ו) הממונה רשאי לבטל, בכל עת, היתר רעלים, מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ה); לא יבטל הממונה היתר רעלים אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

היתר רעלים

(תיקונים: התשנ"ז, התשס"ב)

 

 

4.       לא ימסור המכס רעלים המוכנסים לישראל אלא לאחד מאלה בלבד -

(1) לבעל היתר רעלים;

(2) למי שיש לו הרשאה בכתב מאת הממונה.

רעלים מיובאים

 

 

5.        (א) בעל היתר רעלים ינהל פנקסי רעלים לפי הטופס שבתוספת השלישית ובהם יירשמו כל קניה ומכירה של רעלים.

(ב) בפנקס הקניות יפורטו תאריכה של כל קניה, החמרים שנקנו, כמותם וכן שמו של האדם שממנו נתקבלו.

(ג) בפנקס המכירות יפורטו תאריכה של כל מכירה, תיאורו של הרעל שנמסר וכמותו, השימוש לו הוא מיועד ושמו ומענו של הקונה.

(ד) כל רישום בפנקס המכירות ייעשה בזמן מסירת הרעל והקונה יחתום בצדו של הרישום; היתה המכירה לפי הזמנה בכתב תישמר ההזמנה במקום החתימה.

(ה) אין למחוק או לשנות ברישום בפנקס ואין להוסיף עליו; העסקאות יירשמו בזו אחר זו ויצויינו במספרים סידוריים.

(ו) נפלה טעות סופר, אפשר להביא תיקון בשולי הפנקס אך אין לתקן את הרישום המקורי.

(ז) העברת רעלים מבית עסקו הסיטוני של בעלם אל בית עסקו הקמעוני, תירשם בפנקסים של שני בתי העסק כאילו נעשה מכר.

(ח) הפנקסים יישמרו ויהיו פתוחים לביקורתו של הממונה או של עובד ציבור שהוא הרשה לכך בכתב, שלוש שנים מיום הרישום האחרון בהם.

פנקסי רעלים

 

 

6.        (א) רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח ויישמרו בנפרד מחמרים לא רעילים.

(ב) על מכלים וצרורות המכילים רעלים יותוו ברורות שמו של החומר והמלה "רעל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

(ג) לא יאוחסנו, לא יוצגו למכירה ולא יימכרו צרכי מזון או משקה בבית עסק רשוי לסחר ברעלים; הוראה זו לא תחול על רוקחים מורשים לגבי מכירה בצרורות חתומים של צרכי מזון פטנטיים או צרכי מזון שהם מייצרים ומוכרים.

החסנת רעלים

 

 

7.       (בטל).

(תיקון התשנ"ז)

 

 

8.       בעל היתר רעלים שהוא סיטונאי או יצרן של רעלים -

(1) לא ימכור רעלים אלא למי שהוא בעל היתר רעלים;

(2) לא יעסוק במכירה קמעונית אלא אם כן בית עסקו הקמעוני מופרד ושונה מבית עסקו הסיטוני ורשוי בנפרד;

(3) לא יעסוק בעירוב, בהרכבה או בהכנה של רעלים, אלא בהדרכתו ובפיקוחו האישיים של איש מקצוע שהרשהו הממונה.

מכירת רעלים בידי סיטונאים

 

 

9.       (בטל).

(תיקון התשנ"ז)

 

 

10.      השר רשאי בתקנות -

(1) לסווג רעלים, לפי מטרת שימושם, דרגות רעילותם או מידת הסכנה הכרוכה בשימושם, או לפי שיקולים אחרים;

(2) לפטור רעלים או סוגים מהם מתחולתן של הוראות מסוימות של חוק זה;

(3) לקבוע לגבי רעלים או סוגים שלהם הוראות בדבר ייצורם, ייבואם, ייצואם, אריזתם, המסחר בהם, ניפוקם, העברתם, החסנתם, החזקתם והשימוש בהם.

סיווג רעלים

 

 

11.      השר רשאי, בצו -

(1) לשנות את רשימת החמרים המפורטים בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, וכן להחליף את התוספות האמורות כולן או חלקן;

(2) לשנות או להחליף את הטפסים בתוספת השלישית.

שינוי תוספות והחלפתן

 

 

12.      השר רשאי להתקין תקנות בדבר -

(1) הטיפול בחמרים מסוכנים והשימוש בהם, ייצורם, ייבואם, ייצואם, אריזתם המסחר בהם, ניפוקם, העברתם, החסנתם והחזקתם;

(2) כל דבר אחר לפי חוק זה הטעון הסדר.

התקנת תקנות

 

 

13.      לא ישתמש השר בסמכויותיו לפי סעיפים 10, 11 ו-12 אלא לאחר התייעצות עם שר הבריאות וכן -

(1) לגבי חמרים המשמשים לחקלאות - עם שר החקלאות ושר העבודה והרווחה;

(2) לגבי חמרים המשמשים לתעשיה - עם שר התעשיה והמסחר ושר העבודה והרווחה.

סייג לסמכויות

 

 

14.      השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת -

(1) אגרה בעד היתר רעלים או חידושו;

(2) אגרה בעד בדיקות ומתן תעודות וחידושן לפי חוק זה והתקנות על פיו.

אגרות

 

 

14א.      (א) בסעיף זה -

"מחזיק" , לענין פסולת חומרים מסוכנים - מי שבבעלותו, בחזקתו, בהשגחתו או בפיקוחו מצויה פסולת חומרים מסוכנים;

"סילוק" , לענין פסולת חומרים מסוכנים - כל אחד מאלה, הנעשה במקום המיועד לכך על פי דין:

(1) הטמנת פסולת חומרים מסוכנים;

(2) החדרת פסולת חומרים מסוכנים לתת הקרקע;

(3) שריפת פסולת חומרים מסוכנים בדרך שאין בה הפקת משאבים;

"פסולת חומרים מסוכנים" - חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן, המסולק או מיועד לסילוק או שיש לסלקו על פי הוראות כל דין .

(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים, שיוטל על מי שמחזיק בפסולת חומרים מסוכנים או שמסלק פסולת כאמור, והכל לשם מניעת היווצרות פסולת חומרים מסוכנים או צמצומה, וכדי לעודד הליכי מיחזור או השבה של פסולת כאמור או הפקת משאבים ממנה.

(ג) בתקנות לפי סעיף קטן (ב) יקבע השר, בין השאר, את שיעור ההיטל, אופן תשלומו, הצמדתו ודרכי גבייתו, ורשאי הוא לקבוע, כאמור באותו סעיף קטן -

(1) שיעורי היטל שונים, בהתחשב, בין השאר באלה:

(א) סוג או כמות פסולת החומרים המסוכנים;

(ב) מקום הסילוק המיועד ואופן הסילוק;

(ג) מידת הסיכון לאדם ולסביבה;

(ד) קיום חלופות ישימות לטיפול בפסולת חומרים מסוכנים, לפי עדיפותן מבחינה סביבתית;

(2) פטור לסוגי מסלקי פסולת שונים.

(ד) על גביית היטל לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים

(תיקון התשס"ד)

 

 

14ב.     היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה המנויה בסעיף 14ה (בחוק זה - מפר) רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה - הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין המנהל, בין היתר את אלה:

(1) המעשה המהווה את ההפרה;

(2) שיעור העיצום הכספי והמועד לתשלומו;

(3) זכותו של מפר לטעון טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף 14ג;

(4) שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 14ז.

הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי

(תיקון התשס"ח)

 

 

14ג.     מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש טענותיו, בכתב, למנהל, לעניין הכוונה להטיל את העיצום הכספי ולעניין שיעורו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

זכות טיעון

(תיקון התשס"ח)

 

 

14ד.      (א) המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שהוגשו לו לפי סעיף 14ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14ו.

(ב) (1) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל עיצום כספי, ימסור למפר דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק זה - דרישת תשלום); בדרישת תשלום יציין המנהל, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן כאמור בסעיף 14ט והמועד לתשלומו.

(2) היה המפר תאגיד, ייקבע סכום העיצום הכספי בהתאם למחזור המכירות שלו כאמור בסעיף 14ה; לא היה בידי המנהל מידע בדבר מחזור המכירות של המפר, רשאי הוא לדרוש מהמפר מידע ופרטים נוספים הדרושים לדעתו לשם קביעת מחזור המכירות; לא הוכח מחזור המכירות של המפר כאמור, רשאי המנהל לקבוע אותו לפי מיטב שפיטתו.

(3) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל עיצום כספי, ימסור הודעה על כך למפר.

(ג) לא הגיש המפר טענותיו לפי הוראות סעיף 14ג, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

דרישת תשלום

(תיקון התשס"ח)

 

 

14ה. 2סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 - 54,200 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 -

(א) ליחיד - 54,200 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים - 216,740 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים - 433,540 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים - 867,070 שקלים חדשים.

סכום העיצום הכספי

(תיקון התשס"ח)

 

 

14ו.      (א) המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בחוק זה, בשיעורים שיקבע.

סכומים מופחתים

(תיקון התשס"ח)

 

 

14ז.      (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה המנויה בסעיף 14ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(תיקון התשס"ח)

 

 

14ח.     העיצום הכספי ישולם בתוך 60 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14ד.

המועד לתשלום העיצום הכספי

(תיקון התשס"ח)

 

 

14ט.      (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא הגיש טענותיו כאמור בסעיף 14ג - ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי - יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.

(ב) סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 14ה יתעדכנו ב–1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה - יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.

סכום מעודכן של העיצום הכספי

(תיקון התשס"ח)

 

 

14י.     לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית, עד לתשלומו; בחוק זה, "הפרשי הצמדה וריבית" - כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

הפרשי הצמדה וריבית

(תיקון התשס"ח)

 

 

14יא.   עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).

גביה

(תיקון התשס"ח)

 

 

14יב.    (א) אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.

(ב) התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם עיצום כספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

עתירה

(תיקון התשס"ח)

 

 

14יג.    (א) הוטל עיצום כספי לפי חוק זה, רשאי המנהל להורות למפר לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום, את שמו של המפר, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום.

(ב) לא קיים המפר הוראה לפי סעיף קטן (א), רשאי המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה לפרסם הודעה כאמור באותו סעיף קטן; משעשה כן, יהיה המפר חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו לשם הפרסום.

פרסום

(תיקון התשס"ח)

 

 

14יד.    (א) תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 14ה, ואולם אם נמסרה למפר דרישת תשלום כאמור בסעיף 14ד לא תוגש קובלנה כאמור בסעיף 15ב.

(ב) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה שבשלו ניתן להטיל עיצום כספי, לא יחויב בשלו בתשלום עיצום כספי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

שמירת אחריות פלילית

(תיקון התשס"ח)

 

 

15.       (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור:

(1) אינו מנהל פנקס רעלים בהתאם להוראות סעיף 5;

(2) מסרב להציג את היתר הרעלים בפני מי שנכנס לחצרים מכוח סעיף 16.

(ב) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או שלוש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו - שש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) עוסק ברעלים ללא היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 3;

(2) אינו מקיים או מפר תנאים שניתנו בהיתר רעלים בהתאם להוראות סעיף 3;

(3) מוסר פרטים כוזבים בקשר להיתר רעלים או כותב פרטים כוזבים בפנקס הרעלים בניגוד להוראות סעיף 5;

(4) מוכר רעלים למי שאינו בעל היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 8;

(5) אינו מבצע צו פינוי רעלים לפי הוראות סעיף 16א;

(6) מאחסן רעלים שלא על פי הוראות שניתנו לו לפי חוק זה.

(ג) העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הסביבה, דינו - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו - שמונה פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ד) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו פינוי הרעלים לפי סעיף 16א או מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה, "התראה" - התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.

(ה) הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו - מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן (ב), לפי הענין, או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.

(ו) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(ז) קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון כמשמעותה בחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (בחוק זה - הקרן לשמירת הנקיון).

(ח) (1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר.

(2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" - לרבות הוצאה שנחסכה.

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

עונשין

(תיקונים: התשנ"ז, התשס"ו, התשס"ח)

 

 

15א.      (א) הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו פינוי רעלים לפי סעיף 16א, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את העבירה.

(ב) על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 20כג(ב) עד (ח) לחוק המים, התשי"ט-1959, בשינויים המחויבים.

(ג) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות שהוצאו להסרת המפגע, אם הגיש התובע או מי שהוציאן בקשה לבית המשפט.

(ד) הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

(ה) בנוסף לעונשים הקבועים בסעיף 15, רשאי בית המשפט, לאחר שהרשיע אדם שעבר על הוראה לפי חוק זה או שהפר תנאי בהיתר רעלים שניתן לו, להורות על שלילת היתר רעלים לצמיתות או לתקופה שיקבע.

סמכויות בית משפט

(תיקון התשנ"ז)

 

 

15ב.      (א) על עבירה לפי חוק זה רשאים המנויים להלן להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי):

(1) כל אדם - לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק;

(2) רשות מקומית - לגבי עבירה שנעברה בתחומה;

(3) כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים הקבועים בתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992.

(ב) לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה לשר לאיכות הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך 60 ימים לאחר מכן, כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

קובלנה

(תיקון התשנ"ז)

 

 

16.       (א) הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, רשאי לבקר בכל עת בכל עסק, חנות או מקום, שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחמרים מסוכנים, למעט בית מרקחת או עסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, ורשאי הוא ליטול דגימות של חמרים מסוכנים כאמור, ורשאי הוא לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או לתפסו, עד לסיום חקירה או עד לנקיטת הליכים לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

(ב) הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לא ייכנס למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה.

סמכות ביקורת

(תיקון התשנ"ז)

 

 

16א.      (א) נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים או בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:

(1) לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס, או על מי שהשליך את הרעלים להוציא את הרעלים מחזקתו או לסלקם למקום, באופן ותוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה במועד מסירתו, הכל כפי שיורה בצו;

(2) לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס או על מי שהשליך את הרעלים, בצו כאמור בפסקה (1), להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.

(ב) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לענין זה לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו, לקרן לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

(ג) מי שהשר הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

(ד) על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

צו פינוי רעלים

(תיקון התשנ"ז)

 

 

16א1.    (א) הרואה עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 16א, רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו.

(ב) הגשת בקשה לביטול צו, לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

(ג) בית המשפט רשאי לבטל את הצו, לאשרו או לשנותו.

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

(תיקון התשס"ח)

 

 

16ב.      (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

אחריות נושא משרה בתאגיד

(תיקון התשנ"ז)

 

 

16ג.     על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.

שיעורי קנסות

(תיקון התשנ"ז)

 

 

16ג1.   השר יסמיך ממונה על אירוע חומרים מסוכנים מבין עובדי משרדו, או מבין עובדי רשות מקומית בהסכמת ראש אותה רשות.

מינוי ממונה על אירוע חומרים מסוכנים

(תיקון התשס"ה)

 

 

16ג2.    (א) לממונה יהיו התפקידים המנויים בסעיף זה בעת אירוע חומרים מסוכנים:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל, לפי בקשתם, לגבי אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, כדי למנוע, לצמצם או להפסיק סכנה לאדם ולסביבה; לענין פסקה זו, "קצין משטרה", "קצין צה"ל" - כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה;

(4) מתן ייעוץ מקצועי להחזרת המצב באזור האירוע לקדמותו והנחיות לשיקום אזור האירוע.

(ב) לצורך ביצוע תפקידיו לפי סעיף קטן (א), יהיו לממונה הסמכויות המפורטות להלן:

(1) לדרוש מאדם המצוי באזור האירוע או מאדם שיש לממונה יסוד להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע בקשר אליו, להזדהות;

(2) להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לטיפול באירוע החומרים המסוכנים;

(3) לדרוש מסמכים, לעיין בהם וליטול אותם או העתקים מהם;

(4) (נמחקה);

(5) ליטול דוגמה מכל חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חומר מסוכן;

(6) (נמחקה).

(ג) (בוטל).

תפקידי ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים וסמכויותיו

(תיקונים: התשס"ה, התשע"ב)

 

 

16ג3.    (א) השר רשאי למנות ועדת בדיקה לשם בירור סיבותיו ונסיבותיו של אירוע חומרים מסוכנים, ובמטרה להפיק לקחים (בחוק זה - ועדת בדיקה); ועדת הבדיקה תגיש לשר מסקנות והמלצות.

(ב) בטרם תגיש ועדת בדיקה מסקנות והמלצות לפי סעיף קטן (א), תינתן הזדמנות לגוף הצלה שביקש זאת להשמיע את עמדתו.

(ג) לצורך ביצוע תפקידיו יהיו לחבר ועדת הבדיקה סמכויות אלה:

(1) סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיף 3 לפקודה האמורה יחולו על הבדיקה;

(2) הסמכויות האמורות בסעיף 16ג2(ב)(3) ו–(5);

(3) הסמכות לבקש משופט צו חיפוש כדי להבטיח הצגתו של מסמך או חפץ הדרוש לבדיקה, והסמכות לבצע חיפוש על פיו; על צו כאמור יחולו הוראות הפרק השלישי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

בדיקת אירוע חומרים מסוכנים

(תיקון התשס"ה)

 

 

16ג4.    (א) באירוע חומרים מסוכנים שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הועדה לאנרגיה אטומית, או שמקורו בשטח של מיתקן בטחוני או בשטח המוחזק על ידי צה"ל, כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה, לא יחולו הוראות סעיף 16ג2, אלא אם כן אישר ראש הממשלה או שר הבטחון, לפי הענין, את הפעלת סמכויותיו של ממונה הקבועות באותו סעיף.

(ב) (בוטל).

ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים - הגבלת סמכות

(תיקונים: התשס"ה, התשע"ב)

 

 

16ד.      (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 16ג2, 16ג3 ו–16ג4, חוק זה יחול על המדינה, ואולם -

(1) הוא לא יחול על מיתקני הועדה לאנרגיה אטומית ועל מי שהוחל עליו צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בניה והפעלה של כור גרעיני), התשל"ה-1974;

(2) הוראות חוק זה לא יחולו על פעילות בטחונית או מבצעית או על תוצאות פעילות כאמור, של -

(א) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה;

(ב) יחידות סמך של משרד הבטחון, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה;

(ג) צבא הגנה לישראל,ואולם פעילות כאמור תבוצע, ככל האפשר, בהתאם להוראות חוק זה.

(ב) הוראות חוק זה לא יחולו על חברה ממשלתית שהועברו אליה תחומי פעולה של מי מהמנויים בפסקה (א)(2) אחרי יום כ"ג באדר ב' התשנ"ז (1 באפריל 1997), בכל הנוגע לתחומי הפעולה שהועברו אליה.

תחולה על המדינה

(תיקונים: התשנ"ז, התשס"ה)

 

 

16ה.     הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

שמירת דינים

(תיקון התשנ"ז)

 

 

17.      השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ביצוע ותקנות

 

 

תוספת ראשונה

1

alumimum

אלומיניום

2

cerium and its compounds

צריום ותרכובותיו

3

chromium

כרום

4

cobalt

קובאלט

5

copper

נחושת

?גרמאניום

6 germanium

זהב

7 gold

האפניום

8 hafnium

אינדיום

9 indium

אירידיום

10 iridium

מאנגאן

11 manganese

מוליבדן

12 molybdenum

ניקל

13 nickel

ניוביום

14 niobium

פאלאדיום ותרכובותיו

15 palladium and its compounds

חומר הדברה, שאינו כלול בתוספת השניה

16 pesticide, not included in 2nd annex

פלאטינה ותרכובותיה

17 platinum and its compounds

רודיום ותרכובותיו

18 rhodium and its compounds

רותניום

19 ruthenium

כסף

20 silver

טאנטאל

21 tantalum

תאליום

22 thallium

תוריום

23 thorium

בדיל

24 tin

טיטאניום

25 titanium

וולפראם

26 tungsten

ואנאדיום

27 vanadium

אבץ

28 zinc

צירקוניום

29 zirconium

       
 

(תיקון התשנ"ו)

 

 

תוספת שניה

אצטאלים

1 acetals

אקרידינים

2 acridines

חומצה אקרילית ותולדותיה

3 acrlic acid and derivatives

אציל האלידים

4 acyl halides

דבקים המכילים ממסים אורגאניים

5 adhesives containing organic liquids

אפלאטוקסינים

6 aflatoxins

אלכוהולאטים

7 alcoholates

כהלים נוזלים

8 alcohols, liquid

 


 

?אלדהידים נוזלים

9 aldehydes, liquid

תרכובות האלוגניות אליפאטיות

10 aliphatic compounds, halogenic

הידרוקסידים ותחמוצות של מתכות

11 alkali metal hydroxides and oxides

מתכות אלקאליות

12 alkali metals

מתכות אלקאליות-עפרוריות

13 alkaline earth metals

אלקינים

14 alkynes

אלקנים

15 alkenes

אלומינאטים של מתכות אלקאליות

16 aluminates, alkali metal

האלידים אלמימיים של אלומיניום

17 aluminum halides, anhydrous

אמידים של מתכות

18 amides, metal

אמינים

19 amines

אמינוכהלים ותולדותיהם

20 aminoalcohols and derivatives

אמינוטריאזול

21 aminotriazole

אמוניה

22 ammonia

אנטימון ותרכובותיו

23 antimony and its compounds

תרכובות ארומאטיות האלוגניות

24 aromatic compounds, halogenic

ארסן ותרכובותיו

25 arsenic and its compounds

אזבסט

26 asbestos

אזאתיופרין

27 azathioprine

 


 

?אזידים

28 azides

תרכובות אזו

29 azo compounds

תרכובות באריום

30 barium compounds

בריליום ותרכובותיו

31 beryllium and its compounds

ביסמות ותרכובותיו

32 bismuth and its compounds

ביסולפאטים

33 bisulphates

בוראנים

34 boranes

בורידים

35 borides

בורוהידרידים של מתכות

36 borohydrides, metal

בור ותרכובותיו האורגאניות

37 boron and its organic compounds

חומצה ברומית ומלחיה (ברומאטים)

38 bromic acid and its salts (bromates)

ברום

39 bromine

קאדמיום ותרכובותיו

40 cadmium and its compounds

קאמפור

41 camphor

קארבאמאטים

42 carbamates

קארבידים של מתכות

43 carbides, metal

פחמן דו-גופרי

44 carbon disulphide

פחמן משופעל

45 carbon, activated

תולדות אורגאניות של חומצה פחמנית

46 carbonic acid organic derivatives

קארבוניל האלידים

47 carbonyl halides

חומצות קארבוקסיליות (c7c1) חד-בסיסיות ותולדותיהן

48 carboxylic acids (c1c7), monobasic, and their derivatives

חומצות קארבוקסיליות דו-בסיסיות ארומאטיות או אליציקליות ותולדותיהן

49 carboxylic acids, dibasic, aromatic or alicyclic and their derivatives

כלוראמבוציל

50 chlorambucil

חומצה כלורית ומלחיה (כלוראטים)

51 chloric acid and its salts (chlorates)

כלור

52 chlorine

כלוריטים

53 chlorites

כלורופיקרין

54 chloropicrin

חומצה כלורופלאטינית

55 chloroplatinic acid

תרכובות כרום

56 chromium compounds

תזקיקי עטרן

57 coal tar distillates

תרכובות קובאלט

58 cobalt compounds

תרכובות נחושת

59 copper compounds

ציאנאמיד ותולדותיו

60 cyanamide and derivatives

 


 

?סידן ציאנאמידי

61 cyanamide, calcium

ציאנאטים ואיזוציאנאטים

62 cyanates and isocyanates

ציאנידים אי-אורגאניים

63 cyanides, inorganic

חומצה ציאנורית, תולדותיה ואנאלוגים שלה

64 cyanuric acids, derivatives and analogs

די.די.טי.

65 d.d.t.

דיבנזופוראנים

66 dibenzofurans

סולר

67 diesel oil

דיקטן

68 diketene

דימתילקארבאמיל כלוריד

69 dimethylcarbamyl chloride

דימתילפורמאמיד,

70 dimethylformamide, n,n

דימתילסולפוקסיד

71 dimethylsulfoxide

דיאוקסינים

72 dioxins

אפיהאלוהידרינים

73 epihalohydrins

אפוקסידים (אלקילן אוקסידים)

74 epoxides (alkylene oxides)

אסטרים נוזלים (למעט טריגליצרידים)

75 esters, liquid (excl. triglycerides)

אתרים נוזלים

76 ethers, liquid

אתילן גליקול

77 ethylene glycol

אתילן אוקסיד

78 ethylene oxide

תרכובות אסטרוגניות, מצומדות

79 astrogenic substances, conjugated

ברזל (iii) כלורי אלמימי

80 ferric chloride, anhydrous

פלואורידים

81 fluorides

חומצה פלואורוצורית ומלחיה

82 fluorosilicic acid and its salts

מזוט

83 fuel oil

גאליום ותרכובותיו

84 gallium and its compounds

גזים דחוסים או מונזלים

85 gases, compressed or liquefied

בנזין

86 gasoline

האלידים של אלמתכות

87 halides of non metals

חומצות האלוקארבוקסיליות ותולדותיהן

88 halocarboxylic acid and derivatives

כהלים, קטונים ואלדהידים האלוגניים

89 halogenated alcohols, ketones, aldehydes

תרכובות האלואורגאנומתכתיות

90 haloorganometallic compounds

חומצה האלוזרחתית ותולדותיה

91 halophosphoric acids and derivatives

חומצה האלוסולפונית ותולדותיה

92 halosulphonic acids and derivatives

הקסאמתילפוספוראמיד

93 hexamethylphosphoramide

?הידראזין ותולדותיו

94 hydrazine and its derivatives

הידרידים של מתכות

95 hydrides, metal

פחמימנים אליפאטיים או אליציקליים נוזלים

96 hydrocarbons, aliphatic and alicyclic, liquid

פחמימנים ארומאטיים

97 hydrocarbons, aromatic

פחמימנים ארומאטיים רב-טבעתיים

98 hydrocarbons, aromatic, polycyclic

חומצות מימן-האלוגניות

99 hydrohalogenic acids

הידרוקסילאמין ותולדותיו

100 hydroxylamine and its derivatives

היפוכלוריטים

101 hypochlorites

אלקילן אימינים

102 imines, alkylene

אינדיום ותרכובותיו

103 indium and its compounds

חומרים מידבקים

104 infectious substances

יודאטים

105 iodates

יוד

106 iodine

נפט

107 kerosene

קטונים נוזלים

108 ketones, liquid

חומרים מדמיעים

109 lachrymating substances

עופרת ותרכובותיה

110 lead and its compounds

מאגנטה

111 magenta

חומצה מאלאית ותולדותיה

112 maleic acid and its derivatives

חומצה מאלונית ותולדותיה

113 malonic acid and its derivatives

תרכובות מאנגאן

114 manganese compounds

מלפאלאן

115 melphalan

מרקאפטאנים

116 mercaptans

כספית ותרכובותיה

117 mercury and its compounds

אלקילים וארילים של מתכות

118 metal alkyls and aryls

קארבונילים של מתכות

119 metal carbonyls

קאטאליזטור מתכתי

120 metal catalyst

אבקת מתכת

121 metal powder

אבקת מתכת-צורן

122 metal silicon powders

תרכובות מוליבדן

123 molybdenum compounds

מורפולין ותרכובותיו

124 morpholine and its derivatives

גזי חרדל

125 mustard gases

תרכובות ניקל

126 nickel compounds

חומצה חנקתית ומלחיה

127 nitric acid and its salts

ניטרידים (למעט ניטריד הצורן)

128 nitrides (excl. silicon nitride)

 

 

?ניטרילים

129 nitriles

ניטריטים

130 nitrites

תרכובות ניטרואליפאטיות ותולדותיהן

131 nitroaliphatic compounds and their derivatives

תרכובות ניטרוארומאטיות ותולדותיהן

132 nitroaromatic compounds and their derivatives

ניטרוזאמינים

133 nitrosamines

תרכובות ניטרוזו

134 nitroso compounds

חומצה אורתופורמית ותולדותיה

135 orthoformic acids and their derivatives

אוסמיום ארבע-חמצני

136 osmium tetroxide

חומצה אוקסאלית, תולדותיה ומלחיה

137 oxalic acid and its derivatives and salts

אוקסימים

138 oximes

צבעים

139 paints

פרקארבונאטים

140 percarbonates

חומצות על-האלוגניות ומלחיהן

141 perhalogenic acids and salts

על-מאנגאנאטים

142 permanganates

על-תחמוצות

143 peroxides

על-סולפאטים

144 persulphates

חומר הדברה מונע קרישה

145 pesticide, anticoagulant

חומר הדברה ארסני

146 pesticide, arsenical

חומר הדברה עם אריל אוריאה

ואריל תיואוריאה

147 pesticide, aryl urea and aryl thiourea

חומר הדברה עם תולדות בנזואיות

148 pesticide, benzoic derivative

חומר הדברה עם ביפירידיליום

149 pesticide, bipyridilium

חומר הדברה קארבאמאטי

150 pesticide, carbamate

חומר הדברה עם תולדות קומארין

151 pesticide, coumarin derivative

חומר הדברה דיתיוקארבאמאטי

152 pesticide, dithiocarbamate

חומר הדברה עם תולדות חומצה פלואורואצטית

153 pesticide, fluoroacetic acid derivatives

חומר הדברה על בסיס כספית

154 pesticide, mercury based

חומר הדברה עם האלוגן אורגאני

155 pesticide, organohalogen

חומר הדברה עם זרחן אורגאני

156 pesticide, organophosphorus

חומר הדברה עם בדיל אורגאני

157 pesticide, organotin

חומר הדברה פנוקסי

158 pesticide, phenoxy

חומר הדברה פוספידי

159 pesticide, phosphide

?חומר הדברה עם תולדות פתאלימיד

160 pesticide, phthalimide derivative

חומר הדברה פירתריני ופירתרואידי

161 pesticide, pyrethrin and pyrethroid

חומר הדברה עם ניטרופנול מותמר

162 pesticide, substituted nitrophenol

חומר הדברה טריאזיני

163 pesticide, triazine

נפט גולמי

164 petroleum crude oil

פנולים, תולדותיהם ומלחיהם

165 phenols and their derivatives and salts

פוסגן ותיופוסגן

166 phosgene and thiophosgene

זרחות אורגאניות אליפאטיות וארומאטיות

167 phosphates, organic, aliphatic and aromatic

פוספידים

168 phosphides

פוספיטים

169 phosphites

תרכובות פוספוניום

170 phosphonium compounds

זרחן

171 phosphorus

תחמוצות וחומצות של זרחן

172 phosphorus oxides and acids

זרחנים אוקסיהאלידיים

173 phosphorus oxyhalides

זרחנים סולפידיים

174 phosphorus sulphides

פוטורזיסטים

175 photoresists

פיפראזין ותולדותיו

176 piperazine and its derivatives

פיפרידין ותולדותיו

177 piperidine and its derivatives

ביפנילים רבי-האלוגנים

178 polyhalogenated biphenyls

פירידינים ופיקולינים

179 pyridines and picolines

תרכובות אמוניום רבעוניות

180 quaternary ammonium compounds

קינונים

181 quinones

חומרים רדיואקטיביים

182 radioactive materials

מתכות עפרוריות-נדירות

183 rare earth metals

רזינאטים של מתכות

184 resinates, metal

רסרפין

185 reserpine

תמיסת גומי

186 rubber solution

סלן ותרכובותיו

187 selenium and its compounds

סילאנים ותולדותיהם

188 silanes and their derivatives

סיליצידים

189 silicides

אבקת צורן

190 silicon powder

תרכובות כסף

191 silver compounds

סולפידים, מימן-סולפידים ורב-סולפידים

192 sulphides, hydrosulphides and polysulphides

סולפיטים ומימן-סולפיטים

193 sulphites and hydrosulphites

 

 

?חומצות סולפוניות ותולדותיהן

194 sulphonic acids and their derivatives

סולפוניל האליד אורגאני

195 sulphonyl halides, organic

גופרית

196 sulphur

חומצה גופרתית ותולדותיה

197 sulphuric acid and its derivatives

חומצה גופריתית

198 sulphurous acid

סולפוריל האלידים

199 sulphuryl halides

עטרן נוזל

200 tars, liquid

טלור ותולדותיו

201 tellurium and its compounds

סיליקאט ארבע-אלקילי

202 tetraalkyl silicate

תאליום ותרכובותיו

203 thallium and its compounds

תיוכהלים

204 thioalcohols

תיוקארבאמאטים

205 thiocarbamates

חומצות תיוקארבוקסיליות ותולדותיהן

206 thiocarboxylic acids and derivatives

תיוציאנאטים

207 thiocyanates

תיוניל האלידים

208 thionyl halides

תיופן, הידרותיופן ותולדותיהם

209 thiophene, hydrothiophene and their derivatives

חומצה תיוזרחתית ותולדותיה

210 thiophosphoric acids and their derivatives

תיוסולפאטים

211 thiosulphates

תרכובות בדיל

212 tin compounds

תרכובות טיטאניום

213 titanium compounds

שמן טרפנטין, שמן רוזין ותחליפיהם

214 turpentine, rosin oil and their substitutes

אוריתאנים

215 urethanes

שמנים משומשים

216 used oils

תרכובות ואנאדיום

217 vanadium compounds

תרכובות אבץ

218 zinc compounds

תרכובות צירקוניום

219 zirconium compounds

 

התוספת השלישית

(סעיף 5(א))


 

טופס 1

פנקס רעלים (מכירות)


 


דף מס' _____________________________


לענין טופס זה, "מכירה" - לרבות יצוא, מסחר, ניפוק או העברה.


 


 

מספר סידורי

תאריך המכירה

שם הרעל

כמות הרעל ק"ג/ליטר*

שם הקונה ומענו

מספר היתר הרעלים של הקונה

השימוש לו מיועד הרעל

חתימת הקונה

               
               
               
 


 


* מחק את המיותר

טופס 2

פנקס הרעלים (קניות)


 


דף מס' _____________________________


לענין טופס זה, "קניה" - לרבות יבוא ומסחר.


 


 

מספר סידורי

תאריך הקניה

שם הרעל

כמות הרעל ק"ג/ליטר*

שם הספק ומענו

         
         
         
 


 


* מחק את המיותר.


 

 

יצחק רבין

 

יוסי שריד

 

ראש הממשלה

 

השר לאיכות הסביבה

חיים הרצוג

 

שבח וייס

 

נשיא המדינה

 

יושב ראש הכנסת

 
 

 

(תיקון התשנ"ו)

 

[1.] ס"ח 1408, התשנ"ג (14.1.1993), עמ' 28.

תיקונים:ק"ת 5631, התשנ"ה (6.10.1994), עמ' 238;

ק"ת 5762, התשנ"ו (18.6.1996), עמ' 1044;

ס"ח 1622, התשנ"ז (10.4.1997), עמ' 143;

ס"ח 1830, התשס"ב (14.2.2002), עמ' 139;

ס"ח 1920, התשס"ד (18.1.2004), עמ' 139;

ס"ח 2027, התשס"ה (16.8.2005), עמ' 975;

ס"ח 2036, התשס"ו (28.11.2005), עמ' 24;

ס"ח 2181, התשס"ח (11.8.2008), עמ' 869. הצ"ח - כנסת 159, התשס"ז, עמ' 216 (ת"ט בס"ח 2229, התש"ע, עמ' 390);

ס"ח 2381, התשע"ב (8.8.2012), עמ' 744. הצ"ח - ממשלה 672, התשע"ב, עמ' 600 (תיקון עקיף במסגרת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012).

[2.] סכומי העיצום הכספי בסעיף 14ה עודכנו לאחרונה בי"פ 6372, התשע"ב, עמ' 2408.

הרשמה לניוזלטר