הרשמה לניוזלטר

צרו איתנו קשר:

כתובת: דרך אבא הילל 7, רמת גן 52522
טלפון: 03-6139444
פקס: 03-6139449
דוא"ל: office@sec-law.co.il

תנאי שימוש באתר האינטרנט  של  פרי נובוטני עורכי דין  (להלן: "פרי נובוטני" ו/או המשרד")

השימוש באתר האינטרנט של המשרד (להלן : "האתר") ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמה ואישור לכתוב בתנאי שימוש אלה.

"תכנים" ע"פ תקנון זה פירושו -  כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, תוכנות, יישומים וכל סוג מידע אשר יוצג באתר בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר בלבד – אולם הנו מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט מוצע כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. השימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת המשרד, ולא תהיה למשתמש כל טענה תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין התכנים או תכונות השימוש ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

המשרד רשאי לשנות מעת לעת את האתר, מבנהו, מראה וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו ו/או להפסיק את פעולתו כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בקשר לכך.

המשרד אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסידרו ללא הפסקות ו/או הפרעות והמשרד לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – ובין היתר לא יהיה אחראי לעגמת נפש וכיוצ"ב או כל נזק אחר אשר יגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין המשרד מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לעמוד אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר  אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמשרד לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. המשרד אינו אחראי לתכנים, לנתונים, לתוכנות שאליהם מוליכים קישורים אלה ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות אליהם.

אין המשרד מתחייב כי האמור באתר הינו נכון ומדויק – המשרד מבהיר  כי אינו אחראי לתוכנו, שלמותו, מהימנתו, או דיוקו של כל מידע, נתון ו/או תוכן שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"), ולא ישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. המשתמש פוטר את המשרד מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע, או כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. 

מבלי לגרוע מהאמור, ולמרות שהמשרד יעשה כל מאמץ כי תוכן האתר יהיה נכון ומדויק ככל הניתן -  יתכנו טעויות סופר, השמטות ו/או שינויים והבדלים בתכנים המופיעים באתר והמשרד לא יהיה אחראי בגין כל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש כלשהו באתר, או הסתמכות על המידע אותו הוא מכיל, כאמור לעיל.

לפיכך, כל שימוש במידע ו/או כל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, והחלטה בעניין נעשית באחריות המשתמש בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת.

 

שירותים באתר

השימוש בשירותים המוצעים על ידי המשרד באתר זה (לרבות כל תוכנה ו/או אפליקציה הניתנת להורדה דרך אתר זה), יהיה כפוף להנחיות, כללים או הרשאות ידועות המתייחסות לשירותים הללו ולתנאי השימוש. הנחיות, כללים או הרשאות אלה עשויים להכיל תנאים וסייגים נוספים לאלה המוזכרים בתקנון.

בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים על ידי המשרד, האתר עשוי להציע גם חומרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (מכונה באופן קולקטיבי, "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' עשויים להיות כפופים, בנוסף לתנאי שימוש אלה, אף להסכמי הרשאה נפרדים הנלווים לשירותים הללו. המשרד אינו אחראי ואינו נוטל כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג', לרבות כל חובה העולה מתוך אי התאמה בין שירותי צד ג' והחומרים והשירותים המוצעים על ידי החברה. מוסכם, כי המשרד לא יהיה אחראי בעניין שירותי צד ג' וכי לא ייעשה ניסיון להטיל עליו אחריות מעין זו.

כל שימוש בשירותים המוצעים באתר יהיה על אחריות המשתמש בלבד.

 

קניין רוחני

סימן המסחר "פרי נובוטני עורכי דין",  וכן שם המתחם (domain name)  "Sec-Law" הינם קניינו הבלעדי של המשרד וכל סימנים אחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קניינים של בעליהם, לפי העניין.

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט, קוד מחשב וכל חומר אחר הנכלל בו – הינו של המשרד בלבד ו/או של מי מטעמה ו/או של צדדים שלשיים אשר אישרו למשרד להציגו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסר לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המשרד בכתב ומראש.

 

רישום לשימוש באתר

המשרד יהיה רשאי להתנות את הגלישה לאתריה השונים כולם ו/או חלק מהם ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתו. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם,  דרכי ההתקשרות ו/או כתובת דואר אלקטרוני. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום. 
המשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע גישה לאתריה במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותו על פי כל דין.

 

מאגר המידע

הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של המשרד הרשום כדין. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע הנוגע אליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע זה ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

אבטחת מידע

המשרד מפעיל באתריו מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המשרד לא מתחייב שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

מסירת מידע לצד ג'

המשרד לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש, אלא במקרה שיפר המשתמש את תנאי השימוש באתרי החברה, או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם יבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, יהיה המשרד רשאי למסור את המידע לפי הנדרש, על פי כל דין.

 

אחריות
המשרד לא יהיה אחראי למידע ולתוכן באתר, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר זמינות, התאמה למטרה מסוימת, מחיר או תכונה של שרות או מוצר המופיע באתר.

בשום מקרה לא תחול על המשרד אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע או תוכן נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם המשתמש אינו שבע-רצון מאחד או יותר מתכניו או של האתר , או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

 

שינוי בתנאים ובהתניות

המשרד שומר על זכות להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך.

 

סמכות שיפוט והדין החל

תנאי שימוש אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. המשתמש מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדי של בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.

והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכוח הוראות החוק הרלוונטיות, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

 

תקנון שימוש בניוזלטר

תקנון שימוש בניוזלטר של פרי נובוטני עורכי דין  (להלן: "פרי נובוטני" ו/או המשרד"):

 

המשרד מאפשר למשתמשים המבקשים זאת לקבל באמצעות ניוזלטר המשלח ישירות למייל של המבקש, מידע מקצועי וייחודי בנושא האבטחה האזרחית. ההרשמה לניוזלטר (להלן: "השירות") תהא בהתאם לתקנון השימוש המפורט בדף זה.

 

תנאים כלליים

ההרשמה לשירות מעידה על הסכמה לתנאים אלה, ולכן יש לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. הניוזלטר יופץ בתדירות משתנה בהתאם לשיקול דעת המשרד ויכיל מידע בנושאים שונים, וכן, מעת לעת, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ובאחריותם. לצורך הרישום לניוזלטר המבקש נדרש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני אליה ישלח הניוזלטר ולאשר את הסכמתו לתנאים אלה. המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את השרות או כל אחד בתנאיו בכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בנוסף לכך, המשרד רשאי לשלוח למבקש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו מפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת יוכל המבקש לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

 

שימוש בשירות

ניתן להשתמש בכל תוכן ומידע המצוי בשירות למטרות אישיות בלבד למקבל הניוזלטר. אין להשתמש בכל תוכן ומידע הכלול בשירות, באתר אינטרנט או בכל שירות אחר, מכל סוג שהוא, או לכל מטרה אחרת שאיננה אישית למקבל הניוזלטר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של המשרד, בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכל מקרה, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים ולמידע שיעשה בהם שימוש. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד’, שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים בשירות, באופן שלא הותר על ידי המשרד ואין ליצור ולהשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע ותכנים מהשירות. אין להציג את השירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ואין לקשר לדף הבית של השירות או לכל דף אינטרנט הכלול בו (“קישור עמוק”), אלא בכפוף להסכמה מפורשת, מראש ובכתב של המשרד.

השימוש בשירות ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת המשרד, ולא תהיה למשתמש כל טענה תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין התכנים או תכונות השימוש ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

חשוב לזכור: השירות נועד להעשרת הידע והמידע בלבד. ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה והמידע המפורסם בשירות אינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. אם החליט המשתמש לפעול על בסיס מידע שפורסם בניוזלטר, חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.

 

קישורים בניוזלטר

קישורים(Links) , השירות מאפשר לגשת למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים ברשת האינטרנט. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי המשרד או מטעמו. על אף שנעשה מאמץ כי המידע אליו ניתן לגשת באמצעות הקישורים מהשירות יהיה אמין, מדויק, רלוונטי ועדכני, המשרד אינו יכול לערוב לכך כיוון שהוא אינו שולטת על האופן בו מנוהל ומתפרסם המידע באתרים אלה ואין ביכולתו לפקח עליהם. לכן המשרד לא יישא באחריות לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים הללו, גם אם ימצא שמידע ותכנים המתפרסמים בהם אינם הולמים את צרכי המשתמש, או שהמשתמש מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. המשרד אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. המשרד רשאי להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירות, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – שייך למשרד בלבד, או של צד שלישי, שהרשה המשרד להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמשרד או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. אין באמור לעיל כדי למנוע “טיפול הוגן” ביצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים ושימוש ביצירות שתקופת הגנת זכויות היוצרים פגה לגביהם או שהפכו לנחלת הכלל מכל סיבה אחרת.

 

סמכות ושיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.